Friday

การแสวงหาอันแท้จริงในชีวิต
คำตอบสำหรับชีวิตอยู่ที่ไหน
เป้าหมายแท้จริงของคนเราคืออะไร?
เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร?
เรามาจากไหน?
เรากำลังไปสู่ที่ใด?
ใครคือผู้ที่สำคัญที่สุดในชีวิตเรา?
คุณค่าของชีวิตคืออะไร?
โลกนี้เป็นมาอย่างไร?
โลกกำลังไปสู่จุดหมายอะไรและอย่างไร?

..........
..........
เหล่านี้เป็นคำถามที่ล้วนแต่ต้องการคำตอบ
และคำตอบเหล่านั้น ควรเป็นคำตอบที่ถูกต้องด้วย
เป็นคำตอบที่แท้จริงของชีวิต ไม่ใช่คำโกหก
เพราะชีวิตไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ไม่ใช่สมมุติฐาน
ไม่ใช่ปรัชญา ชีวิตไม่ใช่การทึกทัก ไม่ใช่นิยาย
เพราะชีวิตและจิตวิญญาณเป็นสิ่งสำคัญ
ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด ที่เป็นสมบัติของคนเรา....

และคำตอบกำลังจะเปิดเผยออกมาแล้วจากคนเหล่านี้
ที่ชีวิตถูกเปลี่ยนใหม่ โดยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่
เกินที่จะหาคำพรรณา หรือสรรคำใดมาบรรยายได้

This page is powered by Blogger. Isn't yours?